Identiteit


 

Tot de Protestante Kerk in Nederland (PKN) behoren volgens artikel 2 van de Kerkorde:

a.     zij, die door openbare belijdenis van het geloof leden van de kerk geworden zijn (lidmaten);

b.     zij, wier inlijving in de gemeenschap der kerk is bekrachtigd door de Heilige Doop (doopleden);

c.     zij, die krachtens belijdenis, doop of geboorte tot een andere kerk behoorden en naar de PKN zijn overgekomen.

 

 

 

Tekst van de week

‘Wanneer nu deze dingen (tekenen van de wederkomst) beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen. (Lukas 21: 28 en 3