Identiteit


 

Het college van kerkrentmeesters heeft in het bijzonder tot taak, zulks in overleg met de kerkenraad en in daarvoor in aanmerking komende gevallen in overleg met het college van diakenen: 

. het voorzien in de stoffelijke behoeften van de gemeente

. het medewerken aan de voorbereiding en opstelling van het beleidsplan van de gemeente

. het voorbereiden en opstellen van de begroting en rekening van de gemeente

. het zorg dragen voor de geldwerving

. het regelen van de wijze van gebruiken van de kerkgebouwen en andere kerkelijke gebouwen ten dienste van de gemeente

. het bepalen van het algemene personeelsbeleid

. het verrichten van de werkzaamheden ten behoeve van de verkiezing van ambtsdragers

  

Verder behoort tot de taak:

. het beheren van de goederen, waaronder gelden, gebouwen en andere vermogensbestanddelen van de gemeente

. het beheren - krachtens de daarvoor bestaande titels - van de pastorie-, vicarie- en kosteriegoederen

. het bijhouden van de registers van de gemeenteleden en van de doop -, lidmaten - en trouwboeken

. het uitvoeren van het personeelsbeleid

 

Het toezicht wordt gehouden door de Provinciale Kerkrentmeesters Commissie.

Tekst van de week

‘Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn Evangelie.’(2 Timotheus 2:8)