Identiteit


 

Beleid begrafenissen vanuit de Ark of de kerk Hervormde Gemeente te Oene

 

1. Melden

Wanneer  iemand  overleden  is,  neemt  de  begrafenisondernemer  namens  de  familie  van  de overledene contact op met de contactpersoon begrafenissen.

 

2. Toetsen

Er wordt getoetst op algemene zaken. Begraven vanuit De Ark is mogelijk:

¬†‚Äʬ†Oenenaren en oud-Oenenaren

¬†‚ÄĘ Behorend tot de PKN

¬†‚ÄĘ Leden van een kerkgenootschap welke uitgaat van de Drie formulieren van enigheid. Deze eis geldt niet voor Evangelische Gemeente en Vergadering der gelovigen,

mits wordt voldaan aan alle onderstaande voorwaarden:

¬†‚ÄĘ Geen vrouwelijke voorganger (predikant/pastoraal medewerker)

¬†‚ÄĘ Geen RK

¬†‚ÄĘ Geen humanist, geen NPB, geen Jehova's getuige

¬†‚ÄĘ Geen crematie

 

3. Intenties

De kerkenraad heeft de intentie om onder haar verantwoordelijkheid en dus door haar predikant, de begrafenis te doen plaatsvinden. Dit wordt door de contactpersoon begrafenissen aan de begrafenisondernemer/familie kenbaar gemaakt.

a.   Van Oenenaar/oud-Oenenaar vanwege kerkelijke gastvrijheid voor ons dorp

b.   In het geval PKN-breed of onkerkelijk vanwege het evangeliserend karakter

c.   Bij  begraven  vanuit  de  kerk  is  de  rouwdienst  een  eredienst,  waarbij  de  hele  gemeente aanwezig kan zijn. De rouwdienst is dan een ambtelijke dienst waarin de ambten zijn vertegenwoordigd. Voor de invulling van de eredienst wordt verwezen naar het beleidsplan 2017-2021 hfdst 3.1.

Bij rouwdiensten van leden van andere kerkgenootschappen, dient de invulling van de rouwdienst overeenkomstig te zijn aan de eredienst van de Hervormde Gemeente te Oene zoals beschreven in het beleidsplan 2017-2021 hfdst 3.1.

 

4. Kiezen

De familie kan kiezen uit de onderstaande mogelijkheden:

a.    Begraven onder verantwoordelijkheid van de Hervormde Gemeente te Oene: Dit houdt in dat de eigen predikant/pastoraal medewerker/consulent de rouwdienst leidt. De keuze is begraven te worden vanuit de kerk of de Ark. Indien gekozen wordt voor de Ark kan er uitgeweken worden naar de kerk in het geval het aantal genodigden de 100 overstijgt ivm de capaciteit van de Ark.

b.   Begraven onder verantwoordelijkheid van anderen: Mits voldaan wordt aan de intenties zoals beschreven onder punt 3 kan er vanuit de kerk begraven worden. Wanneer dat niet het geval is, is alleen begraven vanuit de Ark mogelijk. Uitwijk naar de kerk in het geval het aantal genodigden de 100 overstijgt is niet mogelijk.

 

5.  Afspraken met uitvaartverzorger

De contactpersoon begrafenissen spreekt het onderstaande met de begrafenisondernemer af:

a.   Voor het plaatsvinden van de rouwdienst en het condoleren wordt er, indien mogelijk, tijd en ruimte vrijgemaakt in de Ark. Dit betekent dat catechese, clubs e.d. verzocht worden om uit te wijken. De koster regelt dit.

b.   Wordt de overledene opgebaard in de Ark en wanneer.

c.   Wanneer het condoleren plaatsvindt.

d.   Wanneer de begrafenis plaatsvindt.

e.   Aantal kaarten en hoeveel personen voor de koffietafel.

f.   Wordt de klok wel/niet geluid.

g.   Welk tarief wordt gehanteerd: Hoog of laag.

h.   Bloemen: hebben we geen regel voor, voorstel richtlijn: niet verbieden, toestaan van beperkt gebruik, in de kerk alleen het bloemstuk van de familie (1 of 2), andere bloemstukken blijven dan in de rouwauto.

i.   De begrafenisondernemer meldt z.s.m. de aantallen kaarten en te verwachten personen in verband met aankoop broodjes e.d.

j.   De familie beslist of de kerkradio wel/niet wordt ingeschakeld.

k.   De familie kan op verzoek een opname op cassettebandje m-disc, of cd laten maken, deze wordt nageleverd.

 

Indien onder verantwoordelijkheid Hervormde Gemeente te Oene:

a.   Hoe  laat  rouwdienst  etc.  (Eerst  overleg  met  predikant,  indien  niet  beschikbaar  dan  de pastoraal medewerker cq. de consulent.)

b.   Indien er voorkeur bestaat voor 1 van de bij de hervormde gemeente Oene in dienst zijnde organisten dan belt de contactpersoon begrafenissen rechtstreeks met betreffende organist. 

Bij geen voorkeur belt de 1e contactpersoon begrafenissen het aanspreekpunt van de organisten die afstemt met de andere organist wie er speelt. 

Gastorganisten, buiten de eigen organisten worden  alleen  toegestaan  als  zij  directe  familie  zijn  en  ook  regelmatig  een  kerkorgel bespelen.

c.   Voor aanvang van de dienst of na de zegen kan er een gezang of een persoonlijk woord of gedicht door familie of bekenden van de overledene worden gesproken. Bij voorkeur voor de dienst.

d.   Het laten neerdalen van de overledene in het graf gebeurt waar de familie bij is. Als dit gevoelig ligt geeft de begrafenisondernemer of familie dit aan de predikant door.

 

Indien onder verantwoordelijkheid anderen:

a.   Afhankelijk van de intensies onder punt 3 wordt de rouwdienst in de kerk of in de Ark gehouden.

b.   Hoe laat rouwdienst, etc.

c.   De familie zorgt zelf voor een organist.

 

6.  Informeren

Vervolgens worden alle betrokkenen door de contactpersoon begrafenissen op de hoogte gesteld van de wensen van de familie:

a.¬† ¬†De koster wordt ge√Įnformeerd aangaande de kerk of de Ark + luiden, opbaren, bordje stilte.¬†Indien nodig sneeuwruimen.

b.   De verantwoordelijke m.b.t. verzorging rondom condoleren, begraven, koffietafel, waar eventueel koffie en broodjes besteld moeten worden.

c.   Bij opbaren gaat de contactpersoon begrafenissen ook controleren en indien gewenst de eerste keer met familie mee.

d.   Indien onder verantwoordelijkheid Hervormde Gemeente te Oene fungeert één van de organisten als aanspreekpunt.

 

7.  Slot

In het geval de bovenstaande afspraken niet toereikend blijken, zal de kerkenraad uitsluitsel geven.

 

Zie ook paragraaf 3.1.4. van het Beleidsplan Hervormde gemeente Oene 2017-2021

 

Laatst gewijzigd 31 mei 2017 n.a.v. Beleidsplan Hervormde gemeente Oene 2017-2021 - Bijlage 2 'Praktische richtlijnen bij rouwdiensten 2016'

 

Tekst van de week

‚ÄėWorden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. (Matth.10: 29-32)