Identiteit


 

Vier keer per jaar vindt in het midden van de gemeente de viering plaats van het Heilig Avondmaal. De week voorafgaande aan de bediening is er 's zondags voorbereiding.

Het is een Bijbelse zaak als het Heilig Avondmaal gevierd wordt in een sfeer van liefde, eensgezindheid en vergevingsgezindheid.

Voor een goede viering wordt er in de week voorafgaande aan de bediening van het Heilig Avondmaal Censura Morum gehouden. Dan kunnen leden van de gemeente bezwaren indienen over de belijdenis en wandel van de lidmaten, nadat door hen voldaan is aan wat we lezen in Mattheüs 18 vers 15 tot en met 17.

De tijd en plaats worden aangegeven in de Hervormde Kerkbode.

Ook dit sacrament wordt bediend in opdracht van de Koning der kerk. Hij is de hemelse Gastheer, Die Zijn onderdanen zo zeker met Zijn lichaam en bloed wil voeden, als zij van het gebroken brood eten en van de drinkbeker drinken.

We denken hierbij aan de woorden van de apostel Paulus in 1 Korinthe 10 vers 16: "De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap met het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap met het lichaam van Christus?"

Van avondmaalgangers wordt verwacht dat zij stijlvol gekleed verschijnen voor Gods Aangezicht. De Koning der Kerk is de Gastheer.

 

De tweede dienst op de Avondmaalszondag staat in het teken van de dankzegging en nabetrachting. Het is een goede zaak als Avondmaalgangers zowel de voorbereiding als de dankzegging meemaken.

Bij het aangaan aan de tafel kan men een teken van dankbaarheid voor Gods onuitsprekelijke gave meebrengen in de vorm van een gift. De opbrengst hiervan is bestemd voor diaconale doeleinden, die door de diaconie worden vastgesteld. Mededelingen hierover leest u in de Kerkbode.

 

De toegang tot de Dis van het Verbond wordt verleend na openbare belijdenis van het geloof in het midden van de gemeente. Belijdende leden van buiten de gemeente, die als gast de kerkdiensten bezoeken, zijn eveneens hartelijk welkom aan het Heilig Avondmaal. Wel wordt het op prijs gesteld, dat zij vóór de dienst de kerkenraad van hun voornemen in kennis stellen.

 

Tekst van de week

Maak u gereed om uw God te ontmoeten’ (Amos 4: 12b)