Identiteit


 

Regelmatig wordt in het midden van de gemeente de Heilige Doop bediend. Zo nodig vindt dit één keer in de zes à zeven weken plaats. Iedere doopdienst wordt ruim van tevoren in de Hervormde Kerkbode aangekondigd. Ouders, die de doop van hun kind begeren, kunnen zich aanmelden bij de predikant of bij de wijkouderling. Voorafgaand aan de doopbediening wordt er in de pastorie een doopzitting gehouden, waarin het doopformulier  wordt besproken. Beide ouders worden ter doopzitting verwacht. Gelieve het trouwboekje mee te brengen.

Bij de bediening van het sacrament van de Heilige Doop wordt er door de ouders op de volgende vragen geantwoord:

Ten eerste: Belijdt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van Zijn gemeente behoren gedoopt te zijn?

Ten tweede: Belijdt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is, en in de christelijke kerk alhier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is?

Ten derde: Belooft u en neemt u voor uw rekening deze kinderen van wie u vader en moeder (of getuige) bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen?

 

De kerkenraad verwacht dat ouders die bij de doopvont hun jawoord geven, blijk zullen geven van een stuk kerkelijke meelevendheid en hun kinderen opvoeden in de vreze des Heeren. Na de bediening van de doop ontvangen de ouders ter herinnering een doopkaart.

 

Tekst van de week

‘Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. (Matth.10: 29-32)