Identiteit


 

De Hervormde Gemeente van Oene is een Hervormde Gemeente binnen de Protestantse kerk in Nederland (PKN). Uitgangspunt is de Bijbel als Gods Woord en de gereformeerde belijdenis zoals die is verwoord in de Drie Formulieren van Enigheid (1. Heidelberger Catechismus, 2. Ned. Geloofsbelijdenis en 3. de Dordtse Leerregels).

Kenmerken van onze gemeente zijn:
de rechte prediking van het Woord,

de heilige bediening van de sacramenten,

het uitoefenen van de kerkelijke tucht.

Wij geloven dat deze kenmerken op onze plaatselijke gemeente van toepassing zijn.

 

In onze gemeente staan circa 1100 doop- en belijdende leden ingeschreven. Het kerkgebouw heeft ongeveer 550 zitplaatsen.

Een ieder is van harte welkom om onze kerkdiensten of andere samenkomsten in de gemeente bij te wonen.

Wij zijn een open en actieve gemeente die zich gastvrij wil opstellen. Het belangrijkste doel van al het werk wat in de gemeente wordt gedaan is het uitdragen van het Woord van God, wat we kunnen lezen in de Bijbel. Centraal staan de Erediensten, iedere zondag in de kerk. In ons verenigingsgebouw “de Ark”, zijn er doordeweeks veel activiteiten voor jong en oud. Bijvoorbeeld zondagsschool, catechisatie, jeugdclubs, Bijbelstudiegroepen, Ouderenmiddagen, Open Jeugdwerk (Kompas), enz.

Iedereen is van harte welkom bij de activiteiten van onze gemeente.

 

Tekst van de week

Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel. (Ps. 27: 4)